Condicions de venda | Teatre Principal d'Inca
preloader logo

Condicions de venda

Condicions Generals d'ús i Contractació

Aquestes Condicions Generals d’Ús i de Contractació (en endavant les “Condicions”) s’apliquen a la contractació i la utilització dels serveis oferts per mitjà del lloc web del Teatre Principal d’Inca (www.teatreprincipalinca.com).

Abans d’accedir i utilitzar el lloc web per a la contractació dels serveis, si us plau llegeixi atentament i accepti aquestes Condicions. Si no desitja acceptar-les, no accedeixi ni utilitzi aquest servei. En cas de contractació de serveis, està acceptant aquests Condicions i les Polítiques de Privacitat.

Qui som

El lloc web és titularitat de la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA, (en endavant “TEATRE PRINCIPAL INCA”), amb CIF G-07926389, C/ Teatre, 10, 07300 Inca, Illes Balears.
Telèfon de contacte: 971 96 37 77
E-mail: info@teatreprincipalinca.com

Identificació de les parts contractants

Aquestes condicions generals de contractació dels serveis oferts al lloc web del TEATRE PRINCIPAL INCA estan subscrites, d'una banda, pel FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL, amb CIF G-07926389, C/ Teatre, 10, 07300 Inca, Illes Balears, i, d'una altra, pel comprador de l’entrada (l'usuari), les dades del qual són les que aquest ha facilitat al lloc web i, especialment, a través del formulari de registre que el TEATRE PRINCIPAL INCA ha posat a la seva disposició amb aquesta finalitat. S'entén com a usuari qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels serveis oferts pel TEATRE PRINCIPAL INCA o per intermediació del lloc web o que es registri com a usuari del lloc web.

Objecte

Les presents Condicions tenen com a objecte regular la navegació a través del lloc web i els serveis que s’hi ofereixen, així com el procés de compra i la posterior relació entre el TEATRE PRINCIPAL INCA i els espectadors.

El TEATRE PRINCIPAL INCA es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions amb la finalitat de:

  • Adaptar-les a les disposicions legislatives o normatives vigents o en procés d’adopció;
  • Adaptar-les a qualsevol resolució dictada per un jutjat, agència de consumidors o qualsevol autoritat competent, que afecti el lloc i/o els serveis oferts;
  • Rectificar qualsevol error (p.ex., errors ortogràfics o d’altres tipus d’errors que no alterin el significat de frases existents) no detectats fins el moment;
  • Fer les presents Condicions més clares i/o imparcials;
  • Reflectir canvis i evolucions en la gestió de la nostra activitat;
  • Reflectir canvis en les condicions de mercat o pràctiques habituals del sector.

Sense perjudici d’assegurar el compliment dels contractes ja subscrits, amb la publicació de les modificacions al lloc web es considera que s’ha complert amb el deure de notificació del canvi de les condicions generals d’ús i de contractació.

El TEATRE PRINCIPAL INCA es reserva el dret de modificar l'oferta comercial descrita al lloc web (serveis, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei). En cas que hi hagi errors o informació inexacta al lloc web sobre qualsevol dels preus, dels serveis o de la seva descripció, i que hagin motivat de manera directa la contractació de l'usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost

Les presents Condicions es troben disponibles en llengua catalana.

Posició del TEATRE PRINCIPAL INCA

El TEATRE PRINCIPAL INCA ofereix, per mitjà del seu lloc web entrades, abonaments i serveis complementaris per espectacles i representacions a les diferents sales del TEATRE PRINCIPAL INCA. 

Les entrades per espectacles i representacions estan subjectes a la disponibilitat de places, la seva promoció a través del lloc web no implica en cap cas una garantia de la disponibilitat d’aquestes.

Si les circumstàncies ho exigeixen, el TEATRE PRINCIPAL INCA es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, així com de decretar la suspensió de l'espectacle. Una vegada adquirida l'entrada, no es podrà canviar ni retornar-ne l'import, excepte per cancel·lació de l'esdeveniment, cas en què el TEATRE PRINCIPAL INCA es compromet a la devolució de l'import de l'entrada. Això no obstant, en cas que la suspensió es produeixi per causes fortuïtes o per causa major, l’usuari no tindrà dret al reemborsament del preu.

Ús del servei de contractació

El servei de contractació en línia del TEATRE PRINCIPAL INCA haurà de ser utilitzat únicament per persones majors de divuit (18) anys o l’edat mínima legal. L’usuari reconeix ser major d'edat i que té la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per tal de subscriure els serveis oferts pel TEATRE PRINCIPAL INCA.

Al contractar en línia, l’usuari reconeix i accepta que l’ús del lloc web o l’aplicació i/o del procés de contractació es fa sota el seu risc.

A l’utilitzar el servei de contractació, l’usuari s’obliga a fer-ne un ús conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat del servei i no utilitzar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

El lloc web i/o el procés de contractació pot incloure continguts, informació o enllaços a tercer o a llocs web de tercers. El TEATRE PRINCIPAL INCA no és responsable pels continguts de dites pàgines web ni pel contingut de cap promoció o patrocini de tercers ni pel compliment d’aquestes regulacions. L’usuari pot accedir a aquests enllaços sota el seu propi risc, i el TEATRE PRINCIPAL INCA no es responsabilitza ni garanteix el contingut, la integritat o la precisió d’aquests enllaços o de les webs que hi fan referencia. L’usuari accepta exonerar el TEATRE PRINCIPAL INCA de qualsevol responsabilitat resultant de l’ús d’aquests enllaços.

Necessitat de registre

Per utilitzar els serveis de contractació, cal que els usuaris es registrin al lloc web i creïn un compte personal. L’usuari accepta l'obligació de facilitar dades vertaderes, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat.

Accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre ell mateix la responsabilitat de l'autenticitat, l’exactitud, la vigència i la veracitat de les dades facilitades ja que el TEATRE PRINCIPAL INCA, sense perjudici de les tasques de verificació del caràcter correcte i adequat d’aquestes dades, no té mitjans per verificar i no verifica la identitat de l'usuari.

Les dades aportades són les necessàries per a la prestació dels serveis contractats o subscrits a través del lloc web. En cas que l'usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si el TEATRE PRINCIPAL INCA té motius fonamentats per dubtar de la veracitat, exactitud i integritat d’aquestes dades, el TEATRE PRINCIPAL INCA podrà denegar-li l’accés i/o l’ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

Les dades identificatives estaran sempre vinculades a una direcció de correu electrònic vàlida. És responsabilitat de l’usuari comunicar qualsevol incidència del compte de correu electrònic que pugui afectar els serveis del TEATRE PRINCIPAL INCA.

Queda prohibit cedir el compte d’usuari o els beneficis que se’n puguin derivar en la compra d’entrades a tercers, així com revendre a tercers entrades del TEATRE PRINCIPAL INCA.

Procés de contractació

Un cop finalitzat el registre, l’usuari haurà d’iniciar sessió per a poder completar el procés de compra d’entrades, abonaments o serveis complementaris. L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que suposi cap cost associat addicional. Tots i cadascun dels serveis oferts estan degudament descrits en la fitxa de l’espectacle, la qual sempre estarà a disposició dels clients. La fitxa inclourà la informació actualitzada de les funcions i l’usuari haurà de guiar-se per la informació indicada en el moment de la contractació.

L’anunci al lloc web és una oferta ferma i vinculant de venda que l’usuari accepta en el moment en què clica el botó “Compra”. El fet d’emplenar el formulari unit a clicar en botó de “Compra” i l’acceptació expressa de les presents Condicions, suposa una manifestació clara i directa de la voluntat de contractar. Un cop acceptada l’oferta, es formalitza el contracte i les parts adquireixen els drets i deures que se’n deriven.

Preus, tarifes i pagament

Els preus o tarifes de les entrades, abonaments o serveis oferts en el lloc web s'expressaran en euros i inclouran l'IVA corresponent. Els preus vigents en el moment de la contractació podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat al pagament. Els preus podran fluctuar i l’usuari no ha de confiar en un preu que no sigui l’expressat el dia de la contractació. El preu serà visible també en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Els pagaments de les operacions realitzades a través del portal web es podran efectuar a través de les targetes de crèdit o dèbit Visa o Mastercard.

Validesa de les entrades

L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, el TEATRE PRINCIPAL INCA no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda, a través d’internet, de les diferents taquilles. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà el TEATRE PRINCIPAL INCA a privar l'accés al seu portador. En aquests casos, el TEATRE PRINCIPAL INCA declina tota responsabilitat.

És condició per a l'admissió disposar de l'entrada completa i en bon estat. L’entrada s’haurà de mantenir en un lloc sec, lluny de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics, i s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte.

Prestació del servei

La prestació del servei està sotmesa als següents límits:

Com a norma general, no serà permesa l'entrada de públic a la sala durant la interpretació de les obres. És potestat de el TEATRE PRINCIPAL INCA permetre l'entrada al recinte un cop començat l'espectacle.

Es prohibeix l'entrada al recinte a menors de 16 anys sense que aquests vagin acompanyats per persones majors d'edat. El TEATRE PRINCIPAL INCA informarà dels espectacles prohibits a menors d'edat així com de les edats recomanades dels espectacles.

El TEATRE PRINCIPAL INCA es reserva el dret d'admissió. El portador d'aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. El TEATRE PRINCIPAL INCA no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

El portador de l'entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, com també a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d'alarmes abans d'accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l'interior. També es prohibeix l'entrada d'animals, excepte els gossos d'assistència.

El portador de l'entrada presta el seu consentiment perquè la seva imatge pugui ser gravada o reproduïda per a finalitats comercials o promocionals de l'espectacle i del TEATRE PRINCIPAL INCA.

El TEATRE PRINCIPAL INCA es reserva tots els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o enregistrar, com també l'entrada al recinte amb qualsevol objecte que el TEATRE PRINCIPAL INCA consideri perillós o que estiguin prohibits per la normativa vigent. A aquests efectes, el portador de l'entrada autoritza el TEATRE PRINCIPAL INCA a efectuar, d'acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d'accés.

Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'espectacle, s'haurà d'adreçar a el TEATRE PRINCIPAL INCA amb la presentació d'aquesta entrada a taquilla.

Condicions específiques dels abonaments

Les entrades dels abonaments s’han d’utilitzar durant la temporada corresponent a l’abonament.

El TEATRE PRINCIPAL INCA no garanteix les localitats dels espectacles, es recomana fer les reserves amb prou antelació per assegurar la disponibilitat de les localitats.

Les funcions i espectacles inclosos als abonaments poden patir algun canvi durant la temporada. En cas de cancel·lació d’alguna funció o espectacle, les entrades adquirides amb l’abonament seran retornades per poder ser utilitzades en qualsevol altre espectacle disponible de la temporada vigent.

Propietat intel·lectual

Totes les obres, representacions, espectacles, imatges o textos posats a disposició del públic per part del TEATRE PRINCIPAL INCA o a través del seu lloc web, gaudeixen, de la protecció dels drets de propietat intel·lectual, en els termes previstos a la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LPI.

L’incompliment de la prohibició de realitzar fotografies, enregistraments o filmacions durant les representacions pot comportar l’expulsió de la sala i la necessitat d’eliminar les fotografies o enregistraments realitzats, sense perjudici de les accions civils que puguin correspondre als legítims propietaris o posseïdors del dret de propietat intel·lectual vulnerat.

Protecció de dades

El Responsable de tractament de les dades personals és la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL INCA, amb CIF G-07926389, C/ Teatre, 10, 07300 Inca, Illes Balears.

Les dades seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió de la compravenda les entrades per espectacles i la gestió posterior dels espectacles, així com amb finalitats comercials. Això inclou entre d’altres la gestió dels serveis de compra, de reserva d’entrades, gestió d’aforaments i control d’entrada. S'entén que en completar i enviar aquest o qualsevol formulari incorporat en el lloc web, l’usuari facilita les seves dades personals lliurement i voluntàriament i consent i autoritza expressament que el TEATRE PRINCIPAL INCA les reculli i les tracti automatitzadament ja que són necessàries per dur a terme les finalitats i els objectius detallats.

Les dades seran eliminades quan deixin de ser necessàries per la finalitat per a la qual hagin estat recollides, sempre que el TEATRE PRINCIPAL INCA ja no tingui obligació legal de conservar-les. Les dades personals seran tractades pel TEATRE PRINCIPAL INCA i no es cediran a tercers excepte en compliment d’una obligació legal.

El tractament de dades personals està legitimat per la relació contractual establerta mitjançant aquesta compra i seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa aplicable. El tractament de dades personals es realitzarà conforme la Política de Privacitat del TEATRE PRINCIPAL INCA. Amb la contractació, l’usuari coneix i accepta la Política de Privacitat.

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant comunicació escrita adreçada a la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL INCA, a l’adreça postal o electrònica indicades a l’encapçalament d’aquestes Condicions. A més, si l’usuari considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es.

L’usuari té la responsabilitat de mantenir la confidencialitat de les seves dades personals i dels detalls del pagament.

Responsabilitat

El TEATRE PRINCIPAL INCA, en la mesura permesa per la llei, no serà responsable en cap cas de qualsevol responsabilitat derivada contractació dels serveis, ni per possibles danys i perjudicis causats per la indisponiblitat dels serveis per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat (inclosos, entre d’altres, virus o d’altres errors, defectes o el mal funcionament de les transmissions informàtiques o comunicacions de la xarxa).

El TEATRE PRINCIPAL INCA no serà responsable per canvis deguts a les circumstàncies en la programació, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats. En cas de suspensió de l'espectacle, l’usuari tindrà dret a reclamar el reemborsament de l’import pagat, excepte en casos que la suspensió sigui deguda a causes fortuïtes o de causa major.

El TEATRE PRINCIPAL INCA no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.

En qualsevol cas, la responsabilitat del TEATRE PRINCIPAL INCA amb l’usuari no excedirà el preu total cobrat pels serveis contractats.

Reclamacions

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions s’hauran d’efectuar a les persones responsables en funció de la queixa o reclamació. Per a qualsevol reclamació respecte el procés de contractació o de relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’espectacle, es pot dirigir a les següents adreces:
Postal: FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL INCA, C/ Teatre, 10, 07300 Inca, Illes Balears.
Telèfon de contacte: 971 96 37 77
E-mail: info@teatreprincipalinca.com

Legislació aplicable i jurisdicció

Si alguna disposició d’aquest acord esdevingués invàlida, il·legal, inefectiva o inaplicable, no afectarà a la validesa o aplicabilitat de la resta de les disposicions contractuals, que seguiran sent vàlides i produiran efectes legals com si la disposició sense validesa, legalitat, efecte o aplicabilitat no hagués format part d’aquest acord.

La relació entre el TEATRE PRINCIPAL INCA i els usuaris es regularà per l’establert en aquests Termes i Condicions d’Ús. En tot allò no considerat per aquestes, la relació es regularà per les lleis aplicables, en particular la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 7/2014, de 23 de Juliol, de protecció de les persones consumidores  usuàries de las Illes Balears; la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Els consumidors i usuaris poden resoldre qualsevol disputa davant el tribunal competent segons el seu lloc de residència o al domicili social del TEATRE PRINCIPAL INCA.

En cas que sigui el TEATRE PRINCIPAL INCA qui iniciï una acció judicial davant d'un consumidor, seran competents els tribunals de la jurisdicció del domicili de l'esmentat consumidor.

En tots els supòsits de contractació mercantil, les parts accepten sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de les Illes Balears.


Temporada 24-25

Temporada 24-25

Entrades

Entrades

Calendari

Troba totes les actuacions i espectacles de la temporada a la nostra agenda

Europa
Govern de les Illes Balears Ajuntament d'Inca Consell de Mallorca