Patronat | Teatre Principal d'Inca
preloader logo

Teatre

Patronat

En 2015 es va crear la Fundació Teatre Principal d’Inca per promoure la reforma del Teatre i l’explotació d’aquest.

La Fundació es regeix pels estatuts aprovats i per la legislació vigent autonòmica i estatal en matèria de fundacions. L’àmbit territorial és el de la ciutat d’Inca, però traspassa la seva acció a tot el territori insular, si bé tots els efectes legals, la seva personalitat jurídica és reconeguda en la resta d’Espanya i en l’estranger, on també pot desenvolupar les seves accions.

Fins de la fundació

  • Dotar Inca d'un centre promotor, organitzador, difusor i patrocinador de qualsevol activitat o exhibició tendent al foment i al desenvolupament de les arts escèniques en general (cinema, teatre, dansa, música...) i un centre d'aprenentatge, formació contínua i assessorament de l'art escènic. Esdevenir un element fonamental en el procés de la normalització lingüística al municipi d'Inca.
  • Promoure la participació tant popular com de les institucions —públiques i privades— en la Fundació i promoure la igualtat d’oportunitats en la participació i la representació de les dones i els homes en el foment de les arts escèniques, d’acord amb el que estableix l’art. 32 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
  • Dur a terme una tasca d'animació sociocultural fonamentada en estratègies que promoguin la participació de grups socials aïllats del fet cultural o indiferents davant aquest fet.
  • Assegurar una oferta variada i, alhora, indicadora de les tendències escèniques del moment.
  • Administrar, conservar i millorar els béns, les instal·lacions i els serveis de la Fundació.

Òrgans de la fundació
Els òrgans de la Fundació són el Patronat, el Comitè Executiu i la direcció o gerència. L’Ajuntament d’Inca, junt amb el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears tenen la condició de patrons fundadors; el batle o batlessa de la ciutat exerceixen el càrrec de President/a de la Fundació. Per decisió dels patrons fundadors, mitjançant acords del Patronat, es poden incorporar altres institucions o entitats públiques, persones físiques i jurídiques privades.

Recursos econòmics de la fundació
La Fundació compta amb una aportació anual dels patrons. Així mateix, podrà rebre aportacions i subvencions procedents d’altres entitats públiques o privades. S’afegeixen els ingressos procedents de les activitats artístiques (taquilles), venda de productes diversos o de les prestacions dels diferents serveis que es poden oferir a les instal·lacions del Teatre Principal d’Inca.


  • Patronat
  • Patronat
  • Patronat
Patrocinis

Patrocinis

Transparència

Transparència

Calendari

Troba totes les actuacions i espectacles de la temporada a la nostra agenda

Europa
Govern de les Illes Balears Ajuntament d'Inca Consell de Mallorca