Transparència | Teatre Principal d'Inca
preloader logo

Serveis

Transparència

Aquesta àrea s’encarrega d’establir, implementar i garantir tots els processos d’informació pública per part de la Fundació Teatre Principal d’Inca cap a la ciutadania amb caràcter proactiu i a petició dels interessats.

L'Àrea vetlarà pel compliment per part de l'Administració municipal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La publicació activa es durà a terme quan la informació es consideri rellevant per a la consecució dels objectius de rendiment de comptes i d’afavoriment de la participació.

Europa
Govern de les Illes Balears Ajuntament d'Inca Consell de Mallorca