preloader logo

Serveis

Treballa amb nosaltres

 • Convocatòria per a la cobertura d’una plaça de director/a de la Fundació Teatre Principal d’Inca

  El Patronat del Teatre principal en la sessió de dia 28 d’abril de 2022 ha acordat aprovar les bases i convocar un procés de valoració per a la selecció d’un/a director/a de la Fundació Teatre Principal d’Inca mitjançant el sistema de lliure designació.

  El termini per a la presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà de 7 dies hàbils que començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació a la pàgina web. En conseqüència, publicant-se a la pàgina web en el dia d’avui, 28 d’abril de 2022, el termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 9 de maig de 2022.

  Seguidament es publiquen les bases de la convocatòria:

  BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE DIRECTOR/A DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ.

  PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
  L'objecte de la present convocatòria és la cobertura d'una plaça vacant de personal la-boral director/a de la Fundació Teatre Principal d’Inca, mitjançant els sistema de lliure designació. La persona que resulti seleccionada formalitzarà amb la Fundació un con-tracte laboral d’alta direcció a l'ampar del RD 1382/1985, de 1 d’agost, mitjançant el qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció

  Característiques del lloc de treball:
  Titulació: Batxiller superior o equivalent.
  Retribucions: 40.016,67 euros.
  Tipus de selecció: lliure designació.
  Tipus de contracte: contracte laboral d'alta direcció (RD 1382/1985)
  Durada del contracte: des del dia de la signatura fins el dia 31 de juliol de 2023.
  Dedicació: 100% de la jornada laboral (40 hores setmanals).

  SEGONA.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS.
  Les persones interessades han de reunir a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, per ser admeses en aquest procés selectiu:

  a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l’accés a l’ocupació pública segons l’article 57 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.
  b) Haver complert els setze anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, ambdues referides al dia en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
  c) Estar en possessió del títol batxillerat superior o equivalent.
  d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions. És a dir, tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça que es convoca.
  e) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les co-munitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càr-recs públics per resolució judicial per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exer-cir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no ha d’estar in-habilitat/ada o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès/esa a sanció disciplinà-ria o equivalent que impedeixi en el seu estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
  f) No estar sotmès/esa a causa d'incapacitat o incompatibilitat.
  g) Acreditar documentalment el coneixement de llengua catalana mitjançant l’aportació de fotocòpia del certificat de nivell B2 de català de la Direcció General de Política Lin-güística, de l’Escola Balear d’Administració Pública o un altre organisme reconegut a aquest efecte en la legislació vigent. En cas que no es pugui acreditar, s’haurà de realit-zar una prova de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B2.
  h) Prèviament a la formalització de la contractació, la persona interessada haurà de fer constar la manifestació de complir els requisits assenyalats als apartats d), e) i f).

  TERCERA.- FUNCIONS DEL CÀRREC DE DIRECTOR/A
  Segons l’art. 25 i següents dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal d’Inca corres-pon a la Direcció la proposició i l'execució de les línies d'actuació de la Fundació en tot allò que fa referència a coordinació i supervisió de totes les activitats acordades pel Pa-tronat. La direcció actuarà sota el comandament i la supervisió directa de la Presidència i del Patronat, i seran les seves funcions:

  1. La proposició i l’execució material del pla d’actuació.
  2. L'elaboració del projecte de pressuposts.
  3. La formulació del balanç-inventari.
  4. La coordinació dels diversos serveis de la Fundació.
  5. La resolució de les incidències menors sorgides durant el funcionament.
  6. La realització d'activitats de tota mena, sempre dins l'esperit de les directrius formula-des pel Patronat i per la Presidència.
  7. La direcció del personal sota la prefectura superior de la Presidència.
  8. Aquelles altres que el Patronat o la Presidència li encarreguin expressament.

  QUARTA. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I TERMINI DE PRESENTACIÓ.
  Les instàncies de participació s'hauran de presentar, d’acord amb el model oficial que consta com a annex I de les presentes bases, en el Registre General de la Fundació, que té la seu en el Ajuntament d’Inca o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En el cas de no presentar-se la instància al Registre Gene-ral, la persona interessada haurà de comunicar-ho a la Fundació abans de la finalització del termini de la presentació de les instàncies mitjançant l'enviament d'un correu elec-trònic a l'adreça ftpinca@incaciutat.com posant a l'assumpte "Exp. 1806/2022. Justificant instància" i adjuntant el justificant de la presentació de la instància dins termini.

  El termini de presentació d’instàncies és de set dies hàbils i comença a
  comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases i de la convocatò-ria a la pàgina  web de la Fundació Teatre Principal d’Inca.

  Per ésser admeses i prendre part en aquest procés les persones aspirants hauran de declarar sota la seva responsabilitat a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona, i aportar fotocòpia del DNI o document oficial d’identificació i certificat de nivell B2 de català.

  A més, amb la seva sol·licitud també hauran d'adjuntar un currículum actualitzat en el que s’ha de fer constar:

  - Dades personals.
  - Llocs de treball que hagi ocupat.
  - Activitats, estudis i formació que acreditin coneixements teatrals i culturals.
  - Experiència i formació en la gestió de teatres i espais culturals.
  - Coneixements de idiomes: català, anglès, alemany etc.

  Junt amb el currículum s’adjuntarà la documentació acreditativa de la informació que s'hi faci constar i que seran els mèrits a valorar.

  No serà necessària la compulsa dels documents que es presentin, ja siguin tant els pre-sentats com a requisits per participar en el procés com aquells que s’aportin com a mè-rits; serà suficient la declaració jurada de la persona interessada sobre la seva autentici-tat, així com de les dades que figuren en la instància, sense perjudici que, en qualsevol moment, la comissió de valoració o els òrgans competents de la Fundació puguin reque-rir les persones aspirants perquè acreditin la veracitat de les circumstàncies i els docu-ments aportats, i que hagin estat objecte de valoració, sense perjudici de l’acreditació per part de la persona proposada en la resolució provisional.

  Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l’aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés, d’acord amb la normativa vigent.

  Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i el telèfon que hi figurin es consideraran vàlids a l’efecte de notifi-cacions, i serà responsabilitat exclusiva de les persones candidates tant els errors des-criptius com la no-comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

  QUINTA. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
  Expirat el termini de presentació de sol·licituds, el President de la Fundació dictarà reso-lució aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública a la pàgina web de l'Ajuntament; es concedirà un termini de deu (10) dies hàbils perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes, i seran esmenats els errors. Els/les sol·licitants que dins el termini assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu dret a ser admesos/ses seran definitivament exclosos/oses del procés selectiu.

  Aquestes reclamacions, si n’hi hagués, seran acceptades i rebutjades a l'acord del Pre-sident de la Fundació, pel qual serà aprovada la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior.

  En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord i publicació.

  Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la perso-na interessada.

  El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que les persones interessades compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

  SEXTA.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ I SELECCIÓ.
  La Comissió de Valoració es constituirá de la forma següent:

  President Titular: Virgilio Moreno Sarrió, President del Patronat de la Fundació.
  President Suplent: Alice Weber, Vicepresidenta del Patronat de la Fundació.

  Vocal Titular: Guillem Corró Truyol, secretari de la Fundació.
  Vocal Suplent: Carlos Mena Ribas, lletrat de l’Ajuntament d’Inca.

  Vocal Titular:  Joan Barceló Mascaró, Tresorer de la Fundació.
  Vocal Suplent: Catalina Pons Bestard, tècnica d'Administració general de l'Ajuntament.

  Vocal Titular i secretari: Margalida Adrover Cabrera, assesora llingúistica municipal.
  Vocal Suplent: Antoni Cànaves Reynés, interventor de la Fundació Vocal Suplent:

  La Comissió valorarà els mèrits presentats pels candidats i atenent a principis de mèrit i capacitat, i criteris d'idoneitat i adequació del perfil professional amb el lloc de director/ra del Teatre, seleccionarà aquell candidat o candidata que, en atenció a les funcions que per mandat dels estatuts li corresponen en aquesta plaça, resulti ser la persona més idonia i demostri una millor capacitat i un millor perfil per a desenvolupar el lloc de feina de director/a de la Fundació.

  Si ho considera adient, la Comissió de Valoració, abans d’emetre la seva proposta,  po-drà realitzar entrevistes personals amb la totalitat dels aspirants o bé únicament amb el seleccionat.

  En el cas que el aspirant més idoni no disposi del nivell de català B2, haurà de fer una prova que acrediti els seus coneixements.

  Seguint els anteriors criteris la Comissió de Valoració emetrà una proposta raonada de resolució provisional de la convocatòria amb indicació de l'aspirant seleccionat.

  La proposta de resolució provisional es publicarà en la web municipal i les persones interessades disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació, per sol·licitar el tràmit d’audiència i/o formular  les al·legacions que creguin oportunes.

  Un cop resoltes les al·legacions presentades, la persona que resulti designada haurà de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s’indica a la base segona d'aquesta convocatòria, junt amb la documentació autèntica dels mèrits al·legats. La Comissió Tècnica de Valoració formularà la proposta definitiva que serà elevada al Patronat de la Fundació. Una vegada acordada la contractació pel patronat, el Batle President procedirà a subscriure al corresponent contracte laboral que tindrà les característiques que seguidament es relacionen.

  SÈPTIMA. CONTRACTACIÓ
  El contracte laboral es subscriurà a l'ampar del RD 1382/1985, de 1 d’agost, per el qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció i baix les següents condicions:

  La retribució anual serà de 40.016,67.- en catorze pagues.
  La dedicació serà de 40 hores setmanals amb llibertat d’horari amb la finalitat de que quedin cobertes les necessitats de la Fundació.
  La duració del contracte, sense perjudici de la facultat de desistiment de les parts,  serà des de la data de signatura fins el dia 31 de juliol de 2023.
  Dies lliures, dies de descans, festes, permisos i vacances seran els establerts en el Estatut dels Treballadors.

  L’extinció del contracte es podrà produir en qualsevol moment mitjançant acord de desistiment unilateral del Patronat de la Fundació i amb un preavís de tres mesos d’antelació a la data de resolució, sense dret a indemnització per cap concepte a favor del Director/ra de la Fundació.

  També es podrà produir l’extinció del contracte per desistiment unilateral del treballador amb un preavís de tres mesos i sense dret de indemnització per cap concepte a favor del Director/a ni de la Fundació.

  El contracte també es podrà extingir per qualsevol de les causes previstes a la legislació laboral.

  En tot allò no previst anteriorment regirà el RD 1382/1985 i la resta de legislació laboral.

  OCTAVA.- INCIDÈNCIES I ORDRE JURISDICCIONAL COMPETENT.
  La Comissió Tècnica de Valoració resta facultada per resoldre els dubtes que es presen-tin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de l'oposició en tot allò no previst en aquestes bases.  Les decisions de la comissió podran ser recurrides davant el Patronat.

  La  jurisdicció social serà la competent per conèixer els litigis i controvèrsies  que sor-geixin, tant durant el procés de selecció, com posteriorment en la contractació del direc-tor/a i la posterior execució del contracte.


  Annex I
  Model d'instància


  Sr./Sra. ..........................................................................................., major d’edat, amb DNI número ..........................
  i domicili a efectes de notificacions i comunicacions a ...................................................., telèfon.....................,

  EXPÒS:
  1.    Que he tengut coneixement de la convocatòria per a cobrir una plaça de Director del Teatre Principal mitjançant contracte d'alta direcció per lliure designació
  2.    Que declar estar en possessió de tots i cada un dels requisits exigits a les bases que regeixen aquest procès.
  3.    Que som responsable de la veracitat dels documents i la informació que present en aquest procés selectiu.

  Per tot allò exposat,

  SOL·LICIT:

  Ésser admès/esa al corresponent procés, per a la qual cosa aport la següent documentació:

  -
  -
  -
  -

                 
          
  Inca,               de                    de  


  (Signatura de la persona interessada)


  SR. PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

  Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos (21/07/2022)

  Aquí podeu consultar la llista provisional d'admesos i exclosos per participar en el procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de director/a de la Fundació Teatre Principal d'Inca:

  Enllaç

Europa
Govern de les Illes Balears Ajuntament d'Inca Consell de Mallorca